icon-close

Начало

ПОДПОМАГАМЕ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

СТАНИ НАШ

ДОБРОВОЛЕЦ

ЕЛА НА НАШИТЕ СЪБИТИЯ

РАЗВИЙ ИЗКУСТВОТО, КУЛТУРАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ С НАС. НЕКА ДА ПОМОГНЕМ НА МАЛДИТЕ ТВОРЦИ.

СЪБИТИЯ
КРАТКО ОПИСАНИЕ

БИЛЕТИ ОТ 8, 10 И 12 ЛВ.: 0876963610 – Божидар Ангелов 0898506718 – Цвети Горкиева Присъединете се към нас на 13 март 2023 г. от 19:00 ч. в Читалище „Развитие“ […]

Събраните средства ще бъдат инвестирани в българската култура и изкуство. Искрено и сърдечно благодарим. Очакваме всички, които искат да помогнат за развиването на българската култура и изкуство.

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "АРТЛИ"

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование „Артли“ наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).   (2) Сдружение с нестопанска цел – е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението не отговарят за неговите задължения. 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „Артли“ на български език и „Artly” на чужд език.   (2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер. 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС                                       Чл. 3 (1) Седалището и адрес на управление на Сдружение „Артли“ е гр. Враца, ж.к. Младост, блок 2, вход „В“, ап.73 

 
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ Чл. 4 (1) Основни цели на Сдружението са:                

 1. Младежка мобилност и творчество; 
 1. Социален и културен обмен на групи и творци; 
 1. Издирване, подпомагане, възпитаване и обучаване на млади таланти; 
 1. Развитие на творческите заложби и способностите в областта на изкуството; 
 1. Формиране у младите хора на потребност от непрекъснато усъвършенстване и приобщаване към националните и общочовешки ценности; 
 1. Осъществяване на международни връзки и разпространяване на българските постижения в областта на изкуството и културата у нас и в чужбина; 
 1. Личностно развитие и професионално ориентиране на младежите; 
 1. Формиране на навици, умения и култура в общуването; 
 1. Разпространяване и запознаване с основните принципи и ценности на Европейския съюз на знания за Европейския съюз; 
 1. Работа с неформални организации, етнически и малцинствени групи; 
 1. Иницииране на идеи и създаване условия за изява на младите хора и реализиране на дейности, съгласно действащото законодателство на Република България; 
 1. Да извършва младежки дейности и предоставя услуги на младите хора. 
 1. Да опазва културните и творчески институти и сгради на територията на област Враца. 

 

Чл. 5 (1) Средства за постигане на целите на Сдружението са: 

 1. Организиране на мероприятия и провеждане на кампании за изпълнение на целите на сдружението;  
 1. Набиране и анализиране информация, съдейства и участва в обмена на контакти и информация между български и чуждестранни институции, физически и юридически лица за изпълнение на своите цели; 
 1. Организиране на концерти, културни мероприятия, артистични прояви, благотворителни инициативи, музикални и танцови шоупрограми, огнени и светлинни шоупрограми, младежки форуми, обучения, мобилности, младежки академии, лидерски програми, младежки дейности, дискусии, семинари, срещи, кръгли маси и други подобни младежки и културни дейности и дейности в сферата на изкуствата и творчеството.; 
 1. Участие в проекти и дейности, организирани от други български, чуждестранни и международни организации, местни и държавни органи и институции, съобразно целите си; 
 1. Организиране и осъществяване на различни изследователски и инвестиционни проекти, програми и инициативи; 
 1. Организиране и администриране на дарителски кампании; 
 1. Привличане на изявени експерти, специалисти и личности за подпомагане дейността на сдружението и на други организации; 
 1. Организиране, финансиране и осъществяване на други дейности, свързани с целите на Сдружението; 
 1. Издаване и разпространяване брошури и информационни материали, популяризиращи дейностите и целите на сдружението; 
 1. Защитаване на политиките и дейностите на национално и местно ниво, водещи до постигане на целите на сдружението; 
 1. Налагане на контрол на недоброжелателите, увреждащи сградите със статут на паметник на културата в област Враца. 

 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ 

Чл. 6 (1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва имуществото си за осъществяване на целите, за които се създава. 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Чл. 7 (1) Предметът на дейност на Сдружението е 

 1. Организиране на дейности, културни събития и конкретни мероприятия за реализиране на целите на сдружението, съгласно действащото законодателство на Република България;  
 1. Артистична дейност в страната и чужбина; 
 1. Осъществяване на международни връзки и популяризиране на българските постижения в областта на изкуството; 
 1. Разработваше и организиране изпълнението на български проекти и международни такива, свързани с развитие и утвърждаване на духовни ценности; 
 1. Организиране на съвместни дейности и срещи със сродни неправителствени организации, държавни институции, представителства и други законно представени формирования, във връзка с реализиране целите на сдружението; 
 1. Стимулиране усвояването на учебния процес за подпомагане и симулиране на личностното и професионално развитие и социализацията на младите хора и активиране амбиции към професионална реализация, изкуството да се превърне в духовен център за пълноценно осмисляне на свободното време и отдиха на младите хора,  
 1. Разгръщане на дейности за придобиване и разпространяване на принципи и ценности на Европейския съюз. 

 

СРОК 
Чл. 8 (1) Сдружението не е ограничено със срок. 

 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 9 (1) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица над 14 години, както и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението. 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл.10 (1) Членството в Сдружението е доброволно. 

(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.  

(3) Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението. 

(4) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание.  

(5) Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 11 (1) Членовете на Сдружението имат следните права: 

 1. Да участват в управлението на Сдружението; 
 1. Да бъдат информирани за неговата дейност; 
 1. Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи; 
 1. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав. 

 

Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни: 

 1. Да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението; 
 1. Да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му; 
 1. Да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят; 
 1. Да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. 

 

Чл. 13 (1) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица. 

 

Чл. 14 (1) Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице. 

 
Чл. 15 (1) За задълженията на Сдружението неговите членове не носят отговорност и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 16 (1)Членството в Сдружението се прекратява: 

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението; 
 1. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическото лице на член на Сдружението; 
 1. С изключването; 
 1. При отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението. 

 
Чл. 17 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на управителния съвет, когато: 

 1. Нарушава предвидените в чл. 12 задължения; 
 1. Извърши други действия, които правят по-нататъчното му членство в Сдружението несъвместимо. 

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване. 

 

Чл. 18 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на Сдружението:  

 1. Не е направил встъпителната си вноски в предвидения срок; 
 1. Не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос; 

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението. 

 
Чл. 19 (1) При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.  

(2) Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му, ако има такива, както и внос в размер на 100 лева. 

 
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 20 (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет. 

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Чл. 21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението. 

 
(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. 

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица. 

 
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

Чл. 22 (1) Общото събрание има следните правомощния: 

 1. Изменя и допълва Устава; 
 1. Приема /правилник за дейността на управителния съвет, правилник за извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр./; 
 1. Приема и изключва членове; 
 1. Взема решение за откриване и закриване на клонове; 
 1. Взема решение за участие в други организации; 
 1. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 
 1. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 
 1. Приема бюджета на Сдружението; 
 1. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; 
 1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет; 
 1. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 
 1. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав. 

 
СВИКВАНЕ 
Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението.  

(2) Заседанието следва да се проведе в гр. Враца. 

 
Чл. 24 (1) Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика общо събрание и ако управителният съвет не отправи писмена покана в 1-месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. 

 
ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ 

Чл. 25 (1) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на общото събрание. 

 

КВОРУМ 
Чл. 26 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него. 

(2) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Така проведеното заседание на общото събрание и решенията му са законни, независимо от броя на явилите се членове. 

 

ГЛАСУВАНЕ 
Чл. 27 (1) Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до: 

 1. Него/нея, негов/ва съпруг/га или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 
 1. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. 
 1. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. 

 
РЕШЕНИЯ 
Чл. 28 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите. 

 
Чл. 29 (1) Решенията за изменение и допълване на устава, както и за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите. 

 
Чл.30 (1) Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго. 

 

Чл. 31 (1) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието. 

 
ПРОТОКОЛ 
Чл. 32 (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му. 

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга. 

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола. 

 
КОНТРОЛ 
Чл. 33 (1) Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и Прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му. 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 34 (1) Управителният съвет се състои от поне 2 лица – членове на Сдружението. Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението. 

 

МАНДАТ 
Чл. 35 (1) Управителният съвет се избира за срок от 4 (четири) години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено. 

 
ПРАВОМОЩИЯ 
Чл. 36 (1) Управителният съвет: 

 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си; 
 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
 1. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав; 
 1. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 
 1. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 
 1. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението; 
 1. Определя адреса на Сдружението; 
 1. Приема правила за работата си; 
 1. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението; 
 1. При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Управителния съвет определя заместник – председател на Управителния съвет, който да изпълнява длъжността му до провеждането на избор от Общото събрание. 

 
ЗАСЕДАНИЯ 
Чл. 37 (1) Заседанията на Управителния съвет се свиква от Председателя по негова инициатива, не по-рядко от веднъж на три месеца. 

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. 

 
Чл. 38 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. 

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет. 

(3) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията отнасящи се до действия по ликвидация на сдружението, както и решения относно действия на разпореждане с имущество на Сдружението се взимат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет. 

 
Чл.39 (1) Правомощията на членовете на Управителния съвет се прекратяват предсрочно: 

 1. По тяхна писмена молба, отправена до Управителния съвет. Управителният съвет на своето първо заседание след постъпването на молбата, се произнася по нея. При предсрочно прекратяване правомощията на член на управителния съвет, не се провежда нов избор от Общото събрание, а мястото се заема от кандидата, получил най-много гласове от Общото събрание на сдружението след последния кандидат, избран за член на Управителния съвет. 

 
КОНТРОЛ 
Чл. 40 (1) Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на управителния съвет, което е взето с противоречие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

 
ОТГОВОРНОТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 41 (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Чл. 42 (1) Председателят на управителния съвет се избира от Общото събрание на Сдружението. Мандатът на Председателя е четири години. За редовно избран председател на Управителният съвет, се счита кандидатът получил най-голям брой гласове. При равен брой гласове за кандидатите, получили най-много гласове, между тях се провежда нов избор. 

 
Чл. 43 (1) Председателят на Управителният съвет:  

 1. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 
 1. Представлява Сдружението пред трети лица; 
 1. Може да преупълномощава трети лица с отделни свои права; 

Чл. 44 (1) Правомощията на Председателя на управителния съвет се прекратяват предсрочно в следните случаи: 

 1. По негова писмена молба.  
 1. При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на управителния съвет, Общото събрание на Сдружението избира за нов Председател. 

 

 
ИМУЩЕСТВО 

Чл. 45 (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА 

Чл. 46 (1) Източници на средства на Сдружението са имуществени вноски на членовете, допълнителна стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, проекти, организиране на културни мероприятия, организиране на събития, ПР дейности, младежки мобилности, хонорари и други източници незабранени от закона.  

 
ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 47 (1) Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им. 

 

Чл. 48 (1) Всички членове на Сдружението с изключение на УС дължат месечен членски внос в размер на 10.00 лева платим до края на месеца.  

 

Чл. 49 (1) При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 50% + 1 гласа от присъстващите. 

 
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 50 (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност: 

 

Провеждане на артистични прояви, организиране и изпълнение на концерти, огнени шоупрограми, изпълнение на театрални представления, организиране и провеждане на изпълнителски програми, консултантски услуги, маркетинг услуги, дигитален маркетинг, разпространение на събития, ПР услуги, изработване на уеб сайтове, управление на рекламни кампании и маркетинг стратегии, както и всякакъв вид дейности и услуги незабранени от закона на Република България. 

(2) Сдружението не разпределя печалба. 

(3) Приходите от стопанската дейност на Сдружението са използват за постигане на определените в настоящия устав цели. 

 

 

 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

Чл. 52 (1)Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с единодушно решение на Общото събрание. 

 

Чл. 53 (1) Сдружението се прекратява: 

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ / когато Сдружението не е учредено по законния ред; извършва дейност, която противоречи на конституцията, законите и на добрите нрави; е обявено в несъстоятелност.

 
Чл. 54 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон. 

 
Чл. 55 (1) Ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях вноски. 

 

ПЕЧАТ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

ПЕЧАТ  

Чл. 56 (1) Сдружението има кръгъл печат с текст „* СДРУЖЕНИЕ АРТЛИ * ARTLY NGO“ с неговото лого в центъра. 

. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 • 1 . Този Устав е приет и обновен на редовно събрание на СДРУЖЕНИЕ „АРТЛИ“;
 • 2. Списъкът на представляващите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.
 • 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

Recent Comments

Няма коментари за показване.

Сдружение "Артли"